Po končanju del oziroma sami izgradnji objekta mora investitor podati vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje izda upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za izdajo je potrebna:

  • izjava nadzornika in projektanta, da je objekt narejen v skladu z vsemi predpisi
  • izjava odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta
  • projekt izvedenih del, ki je potreben samo v primeru da je prišlo do odstopanja med gradbenim dovoljenjem in samim projektom
  • geodetski načrt novega stanja

15 dni po pravnomočni odločbi uporabnega dovoljenja, mora investitor urediti vpis zemljišča v zemljiški kataster in vpis stavbe v kataster stavb. Vpis zemljišča v zemljiški kataster lahko opravi le geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje geodetskih dejavnosti, vpis stavbe v kataster stavb pa poleg geodetskega podjetja tudi odgovorni projektant ali arhitekt vpisan v zbornico za arhitekturo.

Za vpis zemljišča v zemljiški kataster je potrebno podati vlogo z elaboratom ureditve meje in evidentiranja zemljišča pod stavbo na pristojno Geodetsko Upravo. Vpis stavbe v kataster stavb, se opravi z vlogo, ki vsebuje elaborat vpisa objekta v kataster stavb.

Tudi tega se predloži na območno Geodetsko Upravo. Poleg elaborata za vpis v kataster stavb se lahko hkrati vloži tudi zahtevo za pridobitev hišne številke.

Kataster stavb

Po izdaji sklepa Geodetske Uprave oziroma pravnomočnosti sklepa, je potrebno urediti še vpis nepremičnine v Zemljiško Knjigo. Vpis nepremičnine v Zemljiško Knjigo opravimo s predlogom za vpis lastninske pravice.

Predlog nam lahko pripravijo razna podjetja ki se ukvarjajo z vpisi v Zemljiško Knjigo, odvetniki ali notarji.

Šele ko dobimo sklep Sodišča oziroma Zemljiške Knjige je zanami postopek urejanja dokumentacije, ki je potreben pri gradnji montažne hiše na ključ ali pri klasični gradnji.

Članki iz iste kategorije: