Urejanje dokumentacije po gradnji

Urejanje dokumentacije po gradnji

Po končanju del oziroma sami izgradnji objekta mora investitor podati vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje izda upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za izdajo je potrebna:

  • izjava nadzornika in projektanta, da je objekt narejen v skladu z vsemi predpisi
  • izjava odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta
  • projekt izvedenih del, ki je potreben samo v primeru da je prišlo do odstopanja med gradbenim dovoljenjem in samim projektom
  • geodetski načrt novega stanja

15 dni po pravnomočni odločbi uporabnega dovoljenja, mora investitor urediti vpis zemljišča v zemljiški kataster in vpis stavbe v kataster stavb. Vpis zemljišča v zemljiški kataster …