Tag Archives: uporabno dovoljenje

Urejanje dokumentacije po gradnji

Po končanju del oziroma sami izgradnji objekta mora investitor podati vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje izda upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za izdajo je potrebna:

  • izjava nadzornika in projektanta, da je objekt narejen v skladu z vsemi predpisi
  • izjava odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta
  • projekt izvedenih del, ki je potreben samo v primeru da je prišlo do odstopanja med gradbenim dovoljenjem in samim projektom
  • geodetski načrt novega stanja

15 dni po pravnomočni odločbi uporabnega dovoljenja, mora investitor urediti vpis zemljišča v zemljiški kataster in vpis stavbe v kataster stavb. Vpis zemljišča v zemljiški kataster lahko opravi le geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje geodetskih dejavnosti, vpis stavbe v kataster stavb pa poleg geodetskega podjetja tudi odgovorni projektant ali arhitekt vpisan v zbornico za arhitekturo.

Za vpis zemljišča v zemljiški kataster je potrebno podati vlogo z elaboratom ureditve meje in evidentiranja zemljišča pod stavbo na pristojno Geodetsko Upravo. Vpis stavbe v kataster stavb, se opravi z vlogo, ki vsebuje elaborat vpisa objekta v kataster stavb.

Continue reading