Category Archives: Urejanje dokumentacije

Urejanje dokumentacije pred gradnjo

Največji problem ko se odločamo za gradnjo hiše je zagotovo urejanje dokumementacije. Ta se začne že pri nakupu zemljišča. Pred nakupom zemljišča se moramo pozanimati o tem:

  • kje leži parcela – preveriti moramo možnost posega v prostor, ali je parcela označena kot nepozidano stavbno zemljišče (vlogo oddamo na oddelek za okolje in prostor občine)
  • kakšno je stanje Zemljiške knjige – ali je parcela prosta vseh bremen, ali ima neoviran dostop oziroma je potrebno urediti služnostno pravico

Po izbiri zemljišča, ki naj bi bilo seveda  po našem okusu (sončna lega, ravna parcela, komunalno opremljena, brez podtalnice, primerne velikosti, …) se začne urejanje dokumentacije, ki je nujno potrebna da lahko pridobimo gradbeno dovoljenje. Za pridobitev slednjega potrebujemo:

Continue reading

Urejanje dokumentacije po gradnji

Po končanju del oziroma sami izgradnji objekta mora investitor podati vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje izda upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za izdajo je potrebna:

  • izjava nadzornika in projektanta, da je objekt narejen v skladu z vsemi predpisi
  • izjava odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta
  • projekt izvedenih del, ki je potreben samo v primeru da je prišlo do odstopanja med gradbenim dovoljenjem in samim projektom
  • geodetski načrt novega stanja

15 dni po pravnomočni odločbi uporabnega dovoljenja, mora investitor urediti vpis zemljišča v zemljiški kataster in vpis stavbe v kataster stavb. Vpis zemljišča v zemljiški kataster lahko opravi le geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje geodetskih dejavnosti, vpis stavbe v kataster stavb pa poleg geodetskega podjetja tudi odgovorni projektant ali arhitekt vpisan v zbornico za arhitekturo.

Za vpis zemljišča v zemljiški kataster je potrebno podati vlogo z elaboratom ureditve meje in evidentiranja zemljišča pod stavbo na pristojno Geodetsko Upravo. Vpis stavbe v kataster stavb, se opravi z vlogo, ki vsebuje elaborat vpisa objekta v kataster stavb.

Continue reading